Feederlines on LinkedInFeederlines on TwitterFeederlines on Facebook

Nieuwsarchief

Fiscale maritieme knelpunten 07-08-2008

Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer een brief aangeboden waarin wordt ingegaan op een aantal fiscale maritieme knelpunten. De reactie van de Staatssecretaris volgt op een tweetal brieven die zijn ontvangen door de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Langs deze weg willen wij u graag een korte impressie geven van de inhoud van de brief van de Staatssecretaris

Afdrachtvermindering zeevaart
De Staatssecretaris ziet op dit moment geen heil in een verhoging van het percentage voor de afdrachtvermindering van 40% naar 45%. Voor een groot deel van de reders zal die maatregel niet leiden tot een verbetering van de regeling. Er kan namelijk niet meer afdrachtvermindering worden geclaimd dan dat er aan loonbelasting en premies volksverzekeringen door de werkgever wordt ingehouden, de zogenaamde verzilveringsproblematiek. De enige optie om deze problematiek te omzeilen is de mogelijkheid tot een negatieve afdracht. De Staatssecretaris maakt echter in zijn schrijven duidelijk dat een negatieve afdracht niet past binnen de huidige systematiek van de wetgeving. Aangezien de regering streeft naar uniformering van de diverse loonbegrippen is een afwijkende regeling voor de zeevaart dan ook geen optie. Daarnaast is een negatieve afdracht volgens de Staatssecretaris in strijd met de Europese richtsnoeren. Wel heeft de Staatssecretaris aangegeven dat er zal worden gekeken naar de mogelijkheid om rekening te houden met bepaalde werkzaamheden die aan wal gebeuren. Een deel van het werk wat vroeger op zee gebeurde vindt tegenwoordig in de havens plaats. Er zal worden onderzocht of deze groep mee kan worden genomen in de bestaande regeling.

Tonnageregeling
De Staatssecretaris vermeld dat er in het door hem ontvangen schrijven wordt ingegaan op de inkomsten uit bouwtoezicht en de rente-inkomsten uit werkkapitaal en tijdelijke overtollige middelen. De KVNR heeft het voornemen om deze onderdelen te laten kwalificeren voor de tonnageregeling ook reeds aan de orde gesteld tijdens het overleg met het Ministerie van Financiën. De Staatssecretaris is bereid om in overleg met de KVNR de mogelijkheden voor Nederland nader te onderzoeken. Zo zal er moeten worden bekeken of bovenstaande onderdelen direct verband houden met de exploitatie van een schip en derhalve gekwalificeerd kan worden als winst uit zeescheepvaart.

Beperkende voorwaarde aantal CV’s
De beperkende voorwaarde (maximaal drie CV’s) is tot stand gekomen in de ‘oude’ fiscale wetgeving vanwege bepaalde fiscale faciliteiten waar gebruik van kon worden gemaakt (stakingsvrijstelling/investeringsaftrek). De Staatssecretaris geeft aan dat door de gewijzigde wetgeving de betekenis van de voorwaarde fiscaal niet langer relevant is en dat deze momenteel eerder wordt gezien als een belemmering. Bij besluit van 16 juli jl. is dit inmiddels ook definitief vastgesteld door het Ministerie van Financiën.

Wij hopen u hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de onderwerpen die de Staatssecretaris heeft behandeld in zijn brief. Als er vanuit het vervolgtraject verdere nieuwsfeiten te melden zijn dan ontvangt u van ons nadere informatie