Feederlines on LinkedInFeederlines on TwitterFeederlines on Facebook

Nieuwsarchief

Terugblik vrachtenmarkt 3e kwartaal 02-11-2015

In deze nieuwe rubriek nemen wij u mee in de bevrachtingsresultaten van onze vloot. Ondanks de aanhoudende crisis mochten wij vorig jaar de eerste tekenen van herstel verwelkomen. In deze rubriek kijken wij terug op het voorgaande kwartaal aan de hand van een aantal vaste onderwerpen: ontwikkelingen vrachtinkomsten, input van onze bevrachter en feiten & cijfers.

Ontwikkeling vrachtinkomsten
Vorig jaar mochten wij in het derde kwartaal constateren dat het ingezette herstel een ‘blijvend’ karakter had. Nu een jaar verder kunnen wij stellen dat er sindsdien nog een lichte verbetering/ stabilisatie heeft plaatsgevonden in het kernsegment (multi-purpose schepen tot 10.000 ton) waarin wij actief zijn. Daarbij kijken wij naar de resultaten van drie scheepstypes: 5.400 tonners, 7.800 tonners (zonder kranen) & 7.800 tonners (met kranen). Ten opzichte van de eerste negen maanden van 2014 is er ultimo september voor alle drie genoemde scheepstypes een stijging gerealiseerd. 
 
In de traditioneel mindere zomerperiode hebben alleen de 5.400 tonners een afname van de vrachtinkomsten genoteerd ten opzichte van het eerste halfjaar, hetgeen zeer gebruikelijk is in de betreffende periode. De 7.800 tonners hebben hun inkomstenniveau weten te stabiliseren in de zomerperiode. Opvallend feit blijft dat de schepen met kranen al enige tijd minder inkomsten genereren dan de schepen welke niet zijn uitgerust met kranen. Dit vloeit voort uit het nog altijd aanwezige overschot aan met kranen uitgeruste schepen. Al met al kan gesteld worden dat het herstel – alhoewel gestaag – steeds structurelere vormen begin aan te nemen. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de inkomsten nog altijd ver verwijderd liggen van het niveau dat voor aanvang van de crisis werd gerealiseerd. Naar onze mening kan echter niet blijvend worden gerefereerd naar tarieven van weleer aangezien er momenteel sprake is van een nieuwe werkelijkheid. De focus moet daarbij liggen op het terugvinden van een gezond evenwicht. Er zijn gelukkig steeds meer signalen (afvloeien ouder tonnage & afname van nieuwbouwambities) die een ontwikkeling in de gewenste richting bevestigen. 
 
Input van onze bevrachter
Wij maken al jarenlang gebruik van de diensten van onze bevrachter MTL uit Duisburg. Door hun jarenlange relaties met gerenommeerde ladingpartijen hebben wij relatief gezien de schade weten te beperken in de crisisperiode. Middels wekelijkse updates informeert MTL ons over het wel en wee op de vrachtenmarkt. Een aantal in het oog springende passages uit de betreffende updates treft u hieronder aan:
 
‘It is still a very tough market situation for geared tonnage, too many vessels and limited spot cargoes’ (week 31)
 
‘Done fixtures this week mirror the current climate within our market environment quite well. We are happy tom perform for our several contract partners as that freight level is much above the spot market level’ (week 32)
 
‘All vessels employed without any idle days in the month of August. Results for August are steady and not effected by any seasonal up and downs’ (week 35)
 
‘We noticed several new spot cargoes, traders are ready to cover deals for the 2nd half of the month as they inspect increasing freight levels’ (week 36)
 
‘Although we covered all B-dieps, market is still affected by an oversupply of prompt tonnage’ 
(week 38)    
 
Feiten & cijfers
Ter afsluiting van deze terugblik tonen wij onderstaand nog een aantal cijfers. De cijfers laten de procentuele verandering zien ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015 alsmede ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
 
Als we de cumulatieve dagopbrengst ultimo september ’15 vergelijken met de cijfers van een jaar eerder (dagopbrengst ultimo september ’14) dan hebben de 5.400 tonners een stijging van 2,7% weten te realiseren. De dagopbrengst van de 7.800 tonners zonder kranen is met 1,8% toegenomen, de 7.800 tonners met kranen konden maar liefst een stijging van 9,5% noteren.
 
Ten opzichte van het eerste halfjaar hebben de 5.400 tonners in het 3e kwartaal een daling moeten accepteren van 12,75% als gevolg van overcapaciteit in de zomerperiode. De 7.800 tonners zonder kranen wisten de schade te beperken tot een afname van 1,7%. De 7.800 tonners met kranen wisten in de zomerperiode zelfs een stijging van 5,4% te realiseren ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Overall gezien kan worden gesteld dat de fluctuaties in de zomerperiode beperkter zijn geweest dan wij voorheen waren gewend. Het feit dat zich wel een substantiële daling voordoet bij de 5.400 tonners laat zich verklaren door het feit dat dit scheepstype voor een groter deel afhankelijk is van incidentele lading op de spotmarkt. Juist dit deel van de markt wordt heel hard getroffen door de zomerperiode.
 
Alle schepen uit de hierboven genoemde scheepsklassen varen op reisbevrachting en worden derhalve niet voor langere tijd verhuurd aan een vaste partij (timecharter). Middels een combinatie van ladingcontracten & lading op de spotmarkt wordt gestreefd naar een optimale bezettingsgraad en daarmee een continue inkomstenstroom. De 5.400 tonners zijn voor 15% actief op ladingcontracten, de resterende 85% zijn de schepen actief op de spotmarkt. Bij de 7800 tonners is 60% van de tijd gevuld met ladingcontracten en is er daardoor een beperktere afhankelijkheid (40%) van de spotmarkt.