Feederlines on LinkedInFeederlines on TwitterFeederlines on Facebook

Begrippenlijst

Aansprakelijkheid In een commanditaire vennootschap is de commanditaire vennoot aansprakelijk tot maximaal zijn inbreng, de beherend vennoot is hoofdelijk en geheel aansprakelijk.

Accountantsverklaring Een schriftelijke mededeling van een accountant inhoudende de uitkomst van de controle van een verantwoording. Er kunnen in principe de volgende accountantsverklaringen worden onderscheiden:
- een goedkeurende accountantsverklaring
- een accountantsverklaring met beperking
- een accountantsverklaring van oordeelonthouding
- een afkeurende accountantsverklaring

AFM Autoriteit Financiële Markten is toezichthouder op de uitvoering van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Bij uitgifte van effecten buiten een besloten kring dienen het prospectus, de halfjaar- en de jaarcijfers gedeponeerd te worden bij de AFM.

Baltic-trade Het vervoer van goederen over het water vanuit/op de Baltische Zee. Grofweg: Noorwegen, Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Duitsland en Denemarken.

Beheerkosten Verzamelpost voor kosten die voor het beheer van de Commanditaire Vennootschap gemaakt worden: accountantskosten, administratiekosten, bankkosten, contributies, licentiekosten, bezoekkosten, ISM/ISO-certificering en koersverschillen.

Beherend vennoot Belast met het dagelijkse beheer voor de vennootschap, tegenovergestelde van stille vennoot. Is voor alle in naam van de vennootschap aangegane verplichtingen hoofdelijk en geheel aansprakelijk.

Belastingdienst Noord/ Kantoor Groningen Voor de scheepvaartonderneming van Feederlines heeft het Ministerie van Financiën dit belastingkantoor de bevoegdheid gegeven om de winst uit zeescheepvaart voor alle commanditaire vennoten, ongeacht hun woonplaats, bindend vast te stellen.

Besloten CV Commanditaire vennootschap waarin toestemming van alle vennoten is vereist voor toetreding of vervanging van vennoten. Een besloten CV is fiscaal transparant.

Besloten kring Bij uitgifte van effecten buiten een besloten kring dient het prospectus gedeponeerd te worden bij de AFM in het kader van de Wet toezicht effectenverkeer (Wte 1995).

Bindende afspraak belastingdienst Afspraak met de belastingdienst over de fiscale handeling van een commanditaire deelname.

Boekwinst bij verkoop De verkoopopbrengst van een schip verminderd met de boekwaarde. 

Boxenstelsel In de Wet Inkomstenbelasting 2001 worden inkomsten voor de belastingheffing verdeeld in drie categorieën, die ieder op een andere wijze worden belast:
BOX I belastbaar inkomsten uit werk en woning
BOX II belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
BOX III belastbaar inkomsten uit sparen en beleggen

Afhankelijk van de grootte van een participatie, de rechtsvorm van een participant en de structuur van de scheepvaartonderneming, valt een deelname in één van de drie boxen.

Budget Een begroting met een taakstellend karakter

Bulbsteven Kenmerkende boegvorm om de weerstand van een schip door het water te verminderen. Heeft een gunstige invloed op het golfsysteem rond het schip en daarmee het uiteindelijke brandstofverbruik.

Charter De verhuur van een schip. Deze kan op diverse manieren worden geregeld, voor een reis, voor een vaste periode of voor een lading.

Charter-party De overeenkomst waarin alle voorwaarden voor de verhuur van een schip worden vastgelegd (huurprijs, bijkomende kosten, etc.)

Charteraar De huurder van een schip.

Commanditaire vennoot Commandite of stille vennoot. Vennoot in een commanditaire vennootschap. Houdt zich niet bezig met het beheer van de vennootschap en is slechts aansprakelijk voor het geld dat hij heeft ingebracht.

Commanditaire vennootschap Personenvennootschap waarin de beherend vennoot zorgdraagt voor het beheer en de commanditaire vennoot voor het kapitaal.

Cosmos Shipping BV Moedermaatschappij waaronder Feederlines valt. Cosmos Shipping neemt deel als commanditair vennoot in de door Feederlines in beheer gehouden scheepvaartondernemingen. 

Crewmanagement Het aannemen en uitzenden van scheepsbemanningen.

CV-akte Notarieel stuk waarin de regels (statutaire bepalingen) voor de commanditaire vennootschap zijn vastgelegd. In de CV-akte staan het doel van de CV, de middelen die zullen worden aangewend om dat doet te bereiken, de bevoegdheden van de beherend vennoot en de rechten en plichten van de commanditaire vennoten vermeld.

Dekluiken Luiken welke het ruim afsluiten om water uit het ruim te houden en deklading mee te kunnen nemen. Meest gebruikt wordt het pontonluiksysteem: losse elementen welke verplaatst kunnen worden met de luikenwagen. Het gewicht van een luik ligt tussen de 10 en 25 ton.

DGPS Differential Global Positioning System is een verbetering van GPS. DGPS geeft de positie van een schip aan met een marginale afwijking van een paar meter. DGPS gebruikt een correctiesignaal uitgezonden door een landstation om diverse ‘fouten’ in het GPS-satellietsignaal te corrigeren.

DoC Document of Compliance is een certificaat waarin vastgelegd is dat een rederij in staat wordt geacht een schip veilig – conform de eisen van ISM – in de vaart te kunnen hebben. DoC wordt uitgegeven door de scheepvaartinspectie en is vijf jaar geldig. Ieder jaar beoordeelt een erkend klassebureau, middels kantoorbezoek, of een rederij een afdoende veiligheidsbeleid heeft.

Draagvermogen Uitgedrukt in Deadweight (DWT). Het totale gewicht dat een schip aan lading, na aftrek van eventueel aanwezige brandstof, ballast, proviand, etc. kan innemen tot de maximaal toelaatbare inzinking (minimaal vrijboord) is bereikt, af te lezen van het plimsollmerk.

Economisch eigendom Alle economische rechten en plichten op de exploitatie van het schip, alsmede het risico van waardeverandering van het schip.

Emissie Een uitgifte van commanditaire participaties, waarvan de voorwaarden en uitgangspunten in een prospectus worden vastgelegd.

Emissiehuis De partij die de beherend vennoot en de commanditaire vennoten samenbrengt. Helpt bij het opstellen van het prospectus, zorgt voor de inwerving van het benodigde commanditair vermogen, adviseert de initiator en (potentiële) commanditaire vennoten.  

Enkelvoudig rendement Eenvoudige methode voor het uitdrukken van een rendement: de totale opbrengsten verminderd met de totale kosten gedeeld door de periode van de exploitatie.

EPIRB Electronic Postion Indication Radio Beacon wordt gebruikt in situaties waarin een schip zo snel zinkt dat de bemanning geen tijd heeft om hulp in te roepen. Als de EPIRB in contact komt met zeewater, wordt de batterij geactiveerd en worden signalen uitgezonden waarmee het schip geïdentificeerd en gelokaliseerd kan worden. Een melding van een EPIRB-noodsignaal lijdt vrijwel automatisch tot een reddingsoperatie.

Euribor EUR-Inter Bank Offered Rates, Rentetarief op eurobedragen die commerciële banken elkaar in rekening brengen.

Extra uitrusting Post in de winst- en verliesrekening waar de kosten voor verbeteringen aan het schip, die niet waren voorzien, worden geboekt. Meestal betreft dit kosten die voortvloeien uit internationale afspraken op het gebied van veiligheid (ISM). Grote verbeteringen (investeringen) worden geactiveerd op de balans.

Fiscaal transparant Een belastingtechnische uitdrukking die inhoud dat de fiscus voor belastingheffing niet kijkt naar de scheepvaartonderneming maar rechtstreeks naar de commanditaire vennoten. De resultaten van de onderneming worden toegerekend aan het persoonlijke inkomen van de commanditaire vennoot. Fiscale transparantie komt voor bij besloten CV’s.

Fiscaal resultaat Resultaat van de scheepvaartonderneming na toepassing van degressieve afschrijving voor zeeschepen van 11,8%

Fiscale jaaropgave De fiscale invulinstructie, een jaarlijkse opgave, hoe en tot welk bedrag de deelname in de scheepvaartonderneming in de aangifte inkomstenbelasting dient te worden verwerkt.

Franchise Het eigen risico bij verzekeringen. Schades beneden de franchise worden niet uitgekeerd, bij grotere schades wordt het deel boven het drempelbedrag vergoed.

Gage Loon voor zeevarenden

Gelieerde ondernemingen Met de scheepvaartonderneming verwante bedrijven. In het jaarverslag worden derdecrediteuren, - debiteuren en gelieerde ondernemingen separaat vermeld.

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System is een wereldwijd systeem van radio- en satellietverbindingen waarmee in geval van nood berichten kunnen worden uitgezonden.

GPS Een verzameling van 24 Amerikaanse satellieten. Deze satellieten worden door de GPS-ontvangers gebruikt voor positiebepaling. Het is mogelijk om wereldwijd een positie te bepalen in lengte, breedte en hoogte met een, onder ideale omstandigheden, nauwkeurigheid van vijf meter.

Graanschot Een pontonluik dat als verticaal schot op verschillende posities kan worden geplaatst om het ruim geschikt te maken voor verschillende soorten bulklading. Graanschotten kunnen ook gebruikt worden als tussendek indien het ruim is voorzien van speciale voorzieningen.

Gyro Zeer nauwkeurig kompas op basis van een snel draaiende tol die in een beweegbare vrijdragende constructie hangt.

H&M verzekering Hull&Machinery verzekering, de verzekering die schade aan het schip en machinerieën dekt.

HESQ Healt, Enviroment, Safety and Quality. In het HESQ-handboek heft Feederlines haar doelstellingen, het beleid en de werkwijze op deze gebieden vastgelegd. Het managementsysteem voldoet aan de voorwaarden van ISM, de ARBO-wetgeving en de NEN-EN-ISO normen met betrekking tot kwaliteitswaarborging.

HFO-380 Heavy Fuel Oil is zware stookolie. Deze brandstof moet verwarmd worden tot 120 graden celsius voordat de motor hierop kan lopen.

Holte De verticale afstand tussen de onderzijde van het bovenste doorlopende dek en de bovenkant van de kiel

Hoofdsomrisico Het deel van de investering waarover een commanditaire vennoot uiteindelijk een geldelijk risico loopt. Het hoofdsomrisico van beleggingen in scheepvaartondernemingen onder de Wet Inkomstenbelasting 1964 was aanzienlijk lager dan thans het geval is. De vennoot had recht op investeringsaftrek en de verliezen leidden tot belastingbesparing.

HWTK Hoofd Werktuigkundige, verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van de machinerieën en electrische systemen aan boord. Van oudsher wordt de HWTK ook wel meester genoemd.

IFO-180 Intermediate Fuel Oil is een zware stookolie. Van betere kwaliteit, maar duurder dan HFO. Gemakkelijker werkbaar aan boord.

IJsklasse De mate waarin een schip geschikt is om de krachten van ijs te weerstaan. De ijsklasse is voornamelijk afhankelijk van de constructie van het voorschip en de dikte van de huidplaat.

IMO Internationale Maritime Organization. Onderdeel van de Verenigde Naties waarin 196 landen zitting hebben. De IMO adviseert vlagstaten sinds 1948 over het bevorderen van de veiligheid op zee en het voorkomen van milieuvervuiling op zee, onder andere door het opstellen van SOLAS en MARPOL.

Inmarsat Wereldwijd satellietnetwerk voor telecommunicatie.

Intermediate survey Tussentijdse keuring van het schip door de klasseorganisatie om de certificaten van het schip te vernieuwen. Het onderzoek wordt tussen special survey’s uitgevoerd om vast te stellen of het schip goed onderhouden is en in goede staat verkeert voor de dienst waarvoor het schip is bestemd. Voor de Intermediate survey gaat het schip in dok.

IRR Internal Rate of Return: een rekenmethode die de rentevoet berekent waarmee de contant gemaakte waarde van de toekomstige ontvangsten gelijk is aan de contant gemaakt waarde van de uitgaven.

ISM International Safety Management: waarborg voor het voldoen aan nationale in internationale wetgeving, zoals ARBO, SOLAS en STCW’95 en het bijdragen aan het algemene veiligheidsbewustzijn zowel aan boord als op kantoor.

ISPS International Ship and Port Facility Security-code. Opgesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen van 11 september 2001. Voorziet in een set maatregelen en systemen om te voorkomen dat schepen en havens doelwit van of ‘wapen’ bij terroristische activiteiten kunnen worden. Deze veiligheidscode is per 1 juli 2004 verplicht voor alle schepen.

ITF International Transport Workers Federation. Samenwerkingsverband van vakbonden voor werknemers in het transport. Houdt zich onder andere bezig met de belangenbehartiging van zeevarenden.

Juridisch eigendom De juridische eigenaar staat ingeschreven in het scheepsregister en heeft het recht het schip over te dragen aan een volgende eigenaar. Het recht op het schip over te dragen is vaak ingeperkt door een overeenkomst met de economische eigenaar, de scheepvaartonderneming. Het juridische en economische eigendom zijn vaak gescheiden omdat in theorie één commanditair vennoot, die juridisch eigenaar is van zijn deel van het schip, de gehele levering zou kunnen blokkeren, terwijl er een meerderheidsbesluit is genomen tot verkoop van het schip.

Kapitaalrekening Iedere commanditaire vennoot heeft in de boekhouding van de scheepvaartonderneming een kapitaalrekening waarop de inbreng van ieder van de vennoten wordt gecrediteerd. Daarna worden de resultaten van de onderneming naar rato van ieders commanditaire deelname toegerekend aan diens kapitaalrekening. Het saldo van de kapitaalrekening wordt ook wel zichtbaar eigen vermogen genoemd.

Klasse-bureau Classificatie- en certificatie-instelling. Onafhankelijk instituut dat zich bezig houdt met het inspecteren en keuren van het schip, de machines en uitrusting, het beoordelen van tekeningen en berekeningen bij nieuwbouw, verbouwingen of grote reparaties (o.a. Germanische Lloyd, Lloyd’s Register of Shipping).

Kn Knoop, eenheid van snelheid op het water. Een knoop is gelijk aan een zeemijl (1.852 meter) per uur. Een gebruikelijke snelheid voor short-sea schepen is tussen de 13 kn en 18 kn (24 km/uur –
33 km/uur)
 
KVNR Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Belangenbehartiger voor de in Nederland gevestigde rederijen. Vooral gericht op het instandhouden en verbeteren van een internationaal concurrerend ondernemingsklimaat op economisch, sociaal en operationeel gebied.

Kostprijs schip Onder kostprijs schip wordt in de balans van een scheepvaartonderneming onder opgenomen de aankoopprijs bij de scheepswerf, de kosten voor bouwtoezicht, de kosten voor de eerste levering van verbruiksartikelen en reserveonderdelen, de kosten voor registratie in het scheepsregister, afsluitprovisie van de scheepshypotheek en voorfinancieringskosten. De kostprijs van het schip is de basis waarop wordt afgeschreven.

kW KiloWatt, een eenheid van elektrisch vermogen op een willekeurig tijdstip. Ook gebruikt om het machinevermogen aan te geven.

Loss of hire-verzekering Verzekering die inkomstenderving onder bepaalde voorwaarden gedurende een bepaalde periode dekt. Deze verzekering dekt het risico dat het schip niet inzetbaar is.

Luikenhoofd Het stuk wand van het laadruim dat boven het dek uitkomt.

Luikenwagen Portaalkraan op een rail over het luikhoofd om dekluiken, tussendekken en graanschotten te verplaatsen.

MAK M32 Het gros van de schepen uit de Feederlines-vloot is uitgerust met en hoofdmotor type MAK M32, het aantal cilinders varieert. Het zijn betrouwbare scheepsmotoren, waarbij de MAK8M32 (8 cilinders) een vermogen heeft van 3.520 kW en 46 ton weegt.

Managementfee Opbrengstafhankelijke vergoeding voor de scheepsmanager.

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution form Ships 1973. Een international verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen. In het verdrag staan regelingen voor het lozen van olie en ander afval door schepen.

Marifoon De marifoon is een zender/ontvanger die werkt op VHF (Very High Frequency). Het is een belangrijk middel om bij nood hulp in te roepen bij schepen in de buurt of bij de kustwacht. Daarnaast is de marifoon een belangrijk communicatiemiddel bij de vlotte afwerking van het scheepvaartverkeer op drukke vaarwegen en heeft het apparaat een grote rol bij het voorkomen van ongevallen.

Master Moderne titel van de kapitein, niet te verwarren met Meester, de HWTK

MDO Marine Diesel Oil, brandstof die voornamelijk wordt gebruikt voor de hulpmotoren aan boord.

MOB-boot Man-over-board. Met de MOB- of hulpverleningsboot moet men in staat zijn, ook in zeegang, personen uit het water te halen, reddingsvlotten bij elkaar te houden en zonodig bij het schip weg te slepen. De MOB-boot moet te water kunnen worden gelaten zonder gebruik te maken van de energievoorziening aan boord.

Ms staat voor motorschip

MTL Martitime Transport + Logistik GmbH&Co.KG te Duisburg. Een Duitse bevrachtingorganisatie binnen de Hartmann-groep van bedrijven. 

Multi-purpose schepen Een schop dat meerdere soorten lading kan vervoeren, vaak uitgerust met tussendekken en graanschotten. Veelvoorkomende ladingen zijn containers, stukgoed, graan, cement, hout, auto’s en zware (project-) lading. Indien het schip over eigen kranen beschikt wordt het een ‘geared multi-purpose vessel’ genoemd, zonder kranen ‘gearless’.

NOR Notice of Readiness, bij reisbevrachting. Formele mededeling van de kapitein aan de charteraar dat het schip is aangekomen op de afgesproken plaats en gereed is om te laden of te lossen.

NT Nett Tonnage, een eenheidsloos getal dat in hoofdzaak de inhoud van de laadruimten aangeeft.

Off-hire Off-hire is de tijd dat het schip om welke reden dan ook niet technisch ingezet kan worden om geld te verdienen. Bijvoorbeeld omdat er onderhoud (in een dok) aan het schip wordt gepleegd of er schade aan het schip is ontstaan.

Open CV De commanditaire vennootschap waarbij toetreding of vervanging van commanditaire vennoten kan zonder toestemming van alle vennoten.

Opofferingsanoden Blokken van zink of aluminium die het schip bescherming bieden tegen corrosie aan het schip door passieve kathodische bescherming. De anoden worden op verschillende plaatsen op de huid aangebracht.

Overlopende activa en overlopende passiva Onder overlopende activa en overlopende passiva worden baten en lasten gerubriceerd, die zijn toegerekend aan een verslagperiode, maar waarvan de feitelijke ontvangst of betaling valt in een andere periode.

P&I-verzekering Protection and Indemnity-verzekering, verzekering die risico’s dekt die voortkomen uit het zijn van eigenaar van een schip. Ziekte/ongevallen van bemanningsleden, overlijden en letsel van derden, schade aan derden zonder dat er sprake was van een aanvaring en claims onder een sleepcontract. Daarnaast kan onder deze verzekering nog een aantal kosten geclaimd worden, zoals wrakopruimingskosten, quarantainekosten en boetes opgelegd door douane- of immigratieautoriteiten voor bijvoorbeeld verstekelingen.

Participatie de deelneming in een scheepvaartonderneming, de standaard of minimale grootte van een aandeel in het commanditaire kapitaal.

Plimsollmerk Merk aan beide zijden halverwege de lengte van een schip dat aangeeft hoe diep een schip mag afladen om voldoende zeewaardigheid te behouden. Naast het plimsollmerk geeft het uitwateringsmerk aan hoe diep een schip mag afladen bij hout als deklading of in specifieke omstandigheden, afhankelijk van plaats, de tijd van het jaar, zoet of zout water).

Pool Het samenbrengen van de vrachtinkomsten van verschillende (gelijksoortige) schepen, waarna de opbrengsten worden verdeeld naar rato van scheepsgrootte en opbrengstdagen. Indien een schip off-hire is, deelt het voor deze periode niet mee in de pool. Door het poolen van vrachtinkomsten kunnen schepen flexibel worden ingezet op grote ladingcontracten en wordt het risico van dagen zonder opbrengsten verdeeld.

Pre-loading survey Inspectie van schip en lading voordat wordt aangevangen met laadwerkzaamheden. Hiermee dekt een scheepseigenaar zich in tegen schadeclaims doordat er een exacte beschrijving wordt gemaakt, door een onafhankelijke instantie, van de ontvangen goederen. Pre-loading survey’s worden uitgevoerd bij schadegevoelige ladingen zoals bijvoorbeeld staal of papier.

Prognose Raming van inkomsten, kosten en verkoopopbrengst van een schip.

Projectkosten Onder projectkosten vallen kosten voor het opzetten van een scheepvaartonderneming, zoals juridische, fiscale en financiële begeleiding, kapitaalsbelasting, afsluitprovisies, notariskosten en kosten voor het plaatsen van een commanditair kapitaal

Prospectus Een document waarin financiële informatie en achtergrondinformatie wordt gegeven over een scheepvaartonderneming. Een prospectus moet worden goedgekeurd door een externe accountant en moet voldoen aan diverse eisen in de wet.

Radar Radio Detection and Ranging. Met radar kan een pelling op een object worden uitgevoerd en daarbij kan de afstand van dat object ten opzichte van de eigen positie worden bepaald. Het apparaat zendt een bundel elektronische golven uit in een bepaalde richting. De objecten in de bundel reflecteren de golven naar de radarontvanger, die ze zichtbaar maakt op een beeldscherm.

Reischarter Wijze van bevrachting waarbij de vrachtprijs wordt bepaald op basis van de afstand.

Reisgebonden kosten Kosten die specifiek zijn voor een reis, zoals het aandoen van een bepaalde haven of het vervoeren van een bepaalde vracht. Hieronder vallen kosten voor een loods, sleepboot, huur van sjormaterialen en dergelijke. Reisgebonden kosten worden in mindering gebracht op de vrachtinkomsten.

Rendement De opbrengsten uit deelname in een scheepvaartonderneming over een periode, uitgedrukt in een percentage (IRR of enkelvoudig) van de daarvoor gepleegde inleg.

Resultatenrekening Ander woord voor winst- en verliesrekening. Verplicht onderdeel van de jaarrekening waarin verslag wordt gedaan van inkomsten en kosten.

Roll-over krediet Een lening die door een bank wordt verstrekt voor de middellange termijn en waarbij de rente periodiek kan worden aangepast aan de dan geldende marktrente.

Ruimdroger Installatie om de vochtigheid in laadruimen aan te passen. Vooral van belang voor vochtgevoelige ladingen zoals papier.

SART Search and Rescue Transponder, reddingsboten zijn moeilijk te zien op radarschermen. Als een SART een radarsignaal ontvangt dan zendt het zelf een signaal op dezelfde frequentie uit. Het bereik van een SART is circa 30 zeemijlen.

Scheepshypotheek Een geldlening die wordt afgesloten voor de aanschaf van een schip. Tot meerdere zekerheid voor de geldverstrekker wordt er een eerste hypotheek gevestigd op het schip: het eerste recht op de opbrengsten bij (gedwongen) verkoop van het schip (alleen de belastingdienst gaat voor). Daarnaast is het gebruikelijk dat de vrachtinkomsten en de rechten op verzekeringspenningen worden verpand aan de geldverstrekker.

Scheepsmanagement Het voeren van het beheer – in de breedste zin van het woord – over een schip of scheepvaartonderneming.

Scheepsregister Een schip is en registergoed. Daarom dienen schepen te boek te worden gesteld in het Scheepsregister. De kadasters te Amsterdam, Groningen en Rotterdam hebben een dergelijk register.

Sludge Afval van afgewerkte olie, oliehoudende waterresten (deze ontstaan bij normaal bedrijf in de machinekamer) en de restproducten die door de separatoren uit de bunkers (de brandstof) worden gehaald.

SSS Short Sea Shipping, de verplaatsing over zee van lading en passagiers tussen in het geografische Europa gelegen havens of tussen die havens en havens in niet-Europese landen, waarvan de kustlijn langs de Europa begrenzende binnenzeeën loopt.

Stakingswinst Stakingswinst ontstaat wanneer een schip wordt verkocht voor meer dan de boekwaarde. Over het bedrag boven de stakingsvrijstelling moet worden afgerekend met de fiscus. De Wet Inkomstenbelasting 1964 kende hiervoor een speciaal tarief van 45%, sinds 1 januari 2001 is dit speciale tarief vervallen en valt de stakingswinst in Box I: 52%

Statutaire bepalingen
Door een notaris vastgelegde regels voor een scheepvaartonderneming. In de statuten staan het doel van de scheepvaartonderneming, de middelen die zullen worden aangewend om dat doel te bereiken, de bevoegdheden van de beherend vennoot en de rechten en plichten van de commanditaire vennoten.

Stemmen Op een vergadering van vennoten worden besluiten genomen door middel van een meerderheid van stemmen. De kleinste commanditaire deelname geeft recht op één stem. In eerste aanleg worden besluiten genomen met een meerderheid van stemmen, als alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien wegens het ontbreken van het quorum geen rechtsgeldig besluit kan worden genomen, wordt een tweede vergadering gehouden waarin besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van de aanwezig vennoten. De commanditaire vennoten kunnen ook buiten de vergadering besluiten nemen, waarbij de statutaire bepalingen stellen: ‘mits dit schriftelijk, telegrafisch of per telex of telefax geschiedt, alle commanditaire vennoten in het te nemen besluit gekend zijn en geen hunner zich verzet tegen de wijzen van besluiten’. Het komt voor dat in de statutaire bepalingen is vastgelegd dat een besluit tot verkoop van het schip slechts kan worden genomen met een meerderheid van 75% van de stemmen.

Supercargo Feederlines heeft een supercargo in dienst. De supercargo heeft als doel om het schip zo snel en goed mogelijk gelost en geladen te krijgen. Hiertoe onderhoudt hij contacten met de rederij, de kapitein van het schip, de bevrachter, verlader en lokale overheid. De supercargo heeft vergaande beslissingsbevoegdheden.

Survey Periodiek beoordeelt het klassebureau of een schip nog voldoet aan de eisen middels een survey. Er zijn verschillende soorten survey’s. De drie belangrijkste:
- Intitial survey (eerste onderzoek), survey voordat een certificaat voor de eerste maal wordt toegekend.
- Intermediate survey (tussentijdsonderzoek), een onderzoek tussen de initial survey of vorige 5-jaarlijkse en de volgende.  Om vast te stellen of de constructie, de machinekamer en aanverwante uitrustingen goed onderhouden zijn en nog in goede staat verkeren voor de dienst waarvoor het schip is bestemd.
- Renewal survey (hernieuwd onderzoek), een onderzoek dat wordt uitgevoerd voordat een volgend certificaat wordt   uitgereikt. Wordt vaak 5-jaarlijkse survey genoemd. Het schip moet (doorgaans) gedokt worden voor een survey. De survey wordt gecombineerd met groot onderhoud aan het schip. Daarom zijn dit kostbare gebeurtenissen in de exploitatie van een zeeschip.

TCE Time Charter Equivalent, de opbrengsten uit een vrachtinkomstenpool worden omgeslagen naar scheepsgrootte en uitgedrukt in TCE. De TCE wordt vermenigvuldigd met het aantal vaardagen om te komen tot de vrachtinkomst per schip.

Terugbetaling van kapitaal Liquiditeitsuitkeringen door de scheepvaartondernemingen worden om twee redenen doorgaans aangemerkt als terugbetaling van kapitaal. Ten eerste omdat in de statutaire bepalingen is opgenomen dat ‘er geen winstuitkering plaatsvindt indien en zolang het over enige voorafgaand jaar geleden verlies niet zal zijn aangezuiverd’. Door het ten laste brengen van het resultaat van een hoge (fiscale) afschrijving op het schip, kan er gelijktijdig sprake zijn van een boekhoudkundig verlies en van een liquiditeitsoverschot. Ten tweede omdat hiermee de waarde van participaties wordt verlaagd. Indien de deelname wordt belast met vermogensrendementheffing in Box III, dan wordt er belasting bespaard.

TEU Twenty Feet Equivalan Unit is de internationale standaard containermaat. Deze container heeft doorgaans een eigen gewicht van circa 2.300 kilo en een laadvermogen (payload) van circa 24.000 kilo’s. Het belangrijkste aspect van een TEU-container is de standaardafmeting van 20x8x8,6 ft.
Op deze maat worden containers- en multipurpose schepen ontworpen. Ook de capaciteit van een schip wordt vaak uitgedrukt in het aantal TEU’s dat vervoerd kan worden.

Thuishaven De haven waar een schip volgens de registers thuishoort en die doorgaans onder de naam van het schip op de achtersteven staat vermeld.

Timecharter Tijdbevrachting. Hierbij wordt een schip voor een bepaalde periode gehuurd. De charteraar (huurder) betaalt de huurprijs, de havenkosten, de loodskosten, de kanaalgelden en de brandstof terwijl de kosten van de bemanning, voeding, onderhoud en verzekering voor rekening van de scheepvaartonderneming komt.

Tonnageregime Gunstige fiscale regeling voor scheepvaartondernemingen. Forfaitaire winstbepaling aan de hand van het netto tonnage (NT) van een schip.
€ 9,08 per dag  tot 1.000 ton
€ 6,81 per dag  voor het meerdere tot 10.000 nettoton
€ 4,54 per dag  voor het meerdere tot 25.000 nettoton
€ 2,27 per dag  voor het meerdere boven 25.000 nettoton.

Tussendekken Een pontonluik dat horizontaal in het ruim geplaatst wordt om extra belaadbaar oppervlak te creëren. Vaak wordt zware niet stapelbare lading als eerste geladen, waarna tussendekken worden geplaatst om meer lading in te kunnen nemen. Tussendekken kunnen ook gebruikt worden als graanschot.

Vaardagen Het aantal dagen dat een schip opbrengsten geniet. Tot vaardagen wordt ook de tijd gerekend die nodig is om te laden of te lossen.

Vennootschapsbelasting Open scheepvaartondernemingen zijn zelfstandig belastingplichtig voor vennootschapsbelasting. Scheepvaartondernemingen kunnen ervoor kiezen dat de vennootschapsbelasting wordt geheven op basis van forfaitaire tonnagewinst.

Vermogensrendementheffing Belasting op vermogen. De fiscus gaat er vanuit dat op het vermogen een vast (forfaitair) rendement wordt behaald van 4%. Dat fictieve rendement wordt tegen 30% belast. Het meerdere dat aan rendement wordt behaald is belastingvrij, verliezen worden echter ook buiten beschouwing gelaten en zijn niet langer compensabel. Effectief betekent dit een jaarlijkse heffing van 1,2% (4% forfaitair rendement x 30% belastingen) op het vermogen.

Vlaggestaat Het land waarvan een schip de vlag voert en in wiens register het schip te boek is gesteld. Een scheepseigenaar kan ervoor kiezen het schip onder een buitenlandse vlag te brengen (uitvlaggen). Hiermee valt het schip onder andere wet- en regelgeving.

Voorraden Voorraden op een schip kunnen opgedeeld worden in stores (verbruiksartikelen) and spares (reserveonderdelen).

Vrijevalboot Een speciale reddingsboot die vanaf een installatie op het achterdek te water wordt gelaten door middel van een vrije val. Lanceren van een vrijevalboot is niet zonder risico’s en is alleen voor noodsituaties waarin iedereen het schip moet verlaten.

Werkkapitaal Het deel van het eigen vermogen plus langlopende leningen dat niet wordt gebruikt voor de financiering van het schip en oprichting van de scheepvaartonderneming. Hiermee kan de scheepvaartonderneming haar kortlopende verplichtingen voldoen.

Winstbestemming In ons jaarverslagen worden standaard op pagina 11 de relevante statutaire bepalingen aangehaald en een voorstel gedaan voor de bestemming van het resultaat. Met het goedkeuren van het jaarverslag wordt ook het voorstel voor de bestemming van het resultaat aangenomen door de vergadering van vennoten.

Zelfstandig belastingplichtig Alhoewel een CV geen rechtspersoon is, is de CV zelfstandig belastingplichtig indien er geen sprake is van fiscale transparantie. Hiervan is sprake als vrije toetreding en vervanging van vennoten is toegestaan door de statutaire bepaling zoals in een open scheepvaartonderneming.

Zichtbaar eigen vermogen Het eigen vermogen van de scheepvaartonderneming verminderd met het cumulatieve resultaat.